top of page

LIES

lie - झूठ, असत्य, चालबाज़ी, अभिसंधि, झूठापन, असत्य भाषण

झूठ


lie झूठ, असत्य, चालबाज़ी, अभिसंधि, झूठापन, असत्य भाषण


falsehood झूठ, मिथ्या


gag झूठ, धोखा, ढकोसला, मुख बन्धनी


falseझूठ, कूट


deceitछल, धोखा, कपट, झूठ, धूर्तता, प्रवंचना


deceptionधोखा, छल, कपट, वंचना, झूठ, ढकोसला


mendacityझूठ, भिक्षावृति, असत्य, मिथ्याभाषण


cheatधोखा, छल, ठग, धोखेबाज़, झूठ, ढकोसला


circumventionतरक़ीब, चाल, धोखा, ढकोसला, झूठ, उपाय


doझूठ, धोखा, ढकोसला, छल, धूर्तता, मनोविनोद


brummagemखोट, कपट लेख, झूठ, जालसाजी


sklentझूठ, असत्यता


taradiddleझूठ, गपोड़ा


double dealingपाखंड, दुरंगेपन, कपटाचरण, ढकोसला, झूठ, चाल


gypढकोसला, धोका, ठगना, छल, धूर्तता, झूठ


leg pullधोखा, ढकोसला, झूठ


legerdemainहथकंडा, हथफेर, धोखा, ढकोसला, झूठ


stretcherस्ट्रेचर, डोली, पालकी, शिविका, अतिशयोक्ति, झूठ


fairytaleकहानी, कल्पना, गपोड़ा, झूठी कहानी, झूठ


excogitationगपोड़ा, ईजाद, कल्पना, झूठ


inveracityझूठ, असत्य


defalcationगबन, धोखा, ढकोसला, झूठ, सौपे हुए धन का अपहरण


double-crossधोखा, ढकोसला, झूठ, चाल, जोड़-तोड़


take-inधोखा, ढकोसला, झूठ


hanky-pankyधोखा, ढकोसला, झूठ, छल, धूर्तता


hankey-pankeyधोखा, ढकोसला, झूठ, छल, धूर्तता


have-onझूठ, धोखा, ढकोसला


untrueझूठ, असत्य


factitiousnessबनावट, कृत्रिमता, झूठ


falsenessझूठ, कपट, जालीपन, नकलीपन


hollownessखोखलापन, झूठ, कपट


phrase

tall storyझूठी कहानी, झूठ


cock-and-bull story झूठी कहानी, झूठ

bottom of page